Bufete Capella

Corporate compliance

L’article 31 del Codi penal sanciona les persones jurídiques per les infraccions que hagin comès els seus empleats sempre que en el si de l’empresa no s’hagi exercit el control degut. El directiu ha de de preveure i gestionar, no tan sols els riscs financers i operatius, sinó també els riscs penals de la seva empresa, i ha d’implantar estructures de compliment normatiu amb polítiques i procediments adequats per garantir que l’empresa (directius, empleats i agents vinculats ) compleixi la legalitat. Quant al marc normatiu, no s’han de tenir en compte únicament les normes legals, sinó que també s’hi han d’incloure les polítiques internes; els compromisos amb clients, proveïdors o tercers, i especialment els codis ètics que l’empresa s’hagi compromès a respectar, ja que això contribuirà a generar confiança en els compradors i els socis.

D’aquesta manera, sorgeix la figura de la corporate compliance, és a dir, un sistema de control que detecti i prevengui les conductes delictives que puguin afectar els directius i treballadors d’una empresa. Cada pla de prevenció que s’elabori necessàriament s’ha d’adaptar a la naturalesa, la mida i els riscs concrets de cada empresa en particular. La norma obliga, per tant, al fet que les organitzacions empresarials (tant grans corporacions com petites i mitjanes empreses) duguin a terme totes les actuacions que tenguin al seu abast per evitar la comissió d’un delicte, i si, en el pitjor dels casos no poden evitar-lo, que demostrin que han establert totes les mesures possibles per impedir-lo.

El nostre despatx compta amb advocats penalistes experts i amb assessors especialistes en auditoria jurídica i de negoci. La unió d’aquests professionals és imprescindible per implantar i desenvolupar un pla de compliment normatiu idoni, eficaç i actualitzat als canvis organitzatius, estructurals i operatius de l’empresa. El departament de corporate compliance proporciona als nostres clients un sistema de prevenció integral davant els riscs penals que puguin afectar la seva empresa:

  • Identificam i analitzam els riscs penals segons l’àmbit o el sector en què es desenvolupa l’activitat empresarial.
  • Establim un programa per detectar i prevenir delictes en el si de l’empresa.
  • Implantam un sistema de comunicació confidencial mitjançant el qual es pugui informar de riscs d’incompliment o bé es puguin denunciar
  • Oferim formació jurídica específica a administradors, directius i empleats per tal que puguin detectar i evitar la comissió de conductes il·lícites en l’exercici de les seves funcions.

 

 

Our website is protected by DMC Firewall!